Jederman ciÄ…g kreÅ›larski rozpoczyna siÄ™ obsÅ‚ugÄ… wgramolić siÄ™ polegajÄ…cÄ… na odczytaniu aktualnych stanów na wejÅ›ciach sterownika zaÅ› wpisaniu ich do rejestrów wejÅ›ciowych. Na tej podstawie rozpoczyna siÄ™ bieg przeprowadzenia części logicznej programu sterujÄ…cego (rozbiór programu). Po speÅ‚nieniu programu PLC realizuje tok komunikacji w poprzek port komunikacyjny z programatorem wzglÄ™dnie muduÅ‚ami zewnÄ™trznymi zaÅ› przeprowadza samodiagnostykÄ™. OstatniÄ… fazÄ… cyklu programowego widnieje obsÅ‚uga wyjść polegajÄ…ca na uaktualnieniu stanu wyjść, bowiem efektem wykonania programu być moÃ…¼e być odmiana ceny rejestrów wyjÅ›ciowych, jakim przypisuje siÄ™ fizyczne wyjÅ›cia sterownika. Czas dokonania cyklu zaleÃ…¼y od momentu kalibru programu uÃ…¼ytkowego, iloÅ›ci uÃ…¼ytych wleÃ…ºÃ„‡ tudzieÃ…¼ wycofać siÄ™ sterownika oraz iloÅ›ci danych wymienianych w ciÄ…gu komunikacji (np. komunikowanie siÄ™ sterownika z oprogramowaniem wizualizacyjnym typu SCADA). W rejestrach specjalnych o adresach: SMW22, SMW24 oraz SMW26 jest dozwolone przeczytać w milisekundach adekwatnie: Chronos ostatniego cyklu pracy sterownika (ostatniego skanowania), trwanie ograniczony do minimum natomiast perfekcyjny cyklu pracy liczony od czasu momentu uruchomienia sterownika)... Cykl projektowany natomiast tryby pracy AÃ…¼eby sterownik zdoÅ‚aÅ‚ efektywnie speÅ‚niać zadania sterowania, musi wykonywać pracÄ™ w tzw. czasie rzeczywistym (Real Time). Oznacza to, iÃ…¼ reperkusje sterownika w postaci obliczonego sterowania w odniesieniu do wydarzenie, które miaÅ‚o poÅ‚oÃ…¼enie w obiekcie, musi oblać w okreÅ›lonym czasie, akceptowalnym z punktu widzenia wymagaÅ„ stawianych temu sterowaniu s7-1200 siemens . Warto tu ujrzeć, iÃ…¼ wymaganie pracy w czasie rzeczywistym jest precyzyjnie scalone z wÅ‚asnoÅ›ciami dynamicznymi sterowanego procesu. O ile bo sterowany przebieg widnieje do wynajÄ™cia, wystÄ™pujÄ… w przed wysokie staÅ‚e czasowe (przepis w procesach chemicznych i cieplnych), to nawet oddÃ…ºwiÄ™k systemu sterujÄ…cego s7 1200 program opóźniona o nieco minut w stosunku aÃ…¼ do zdarzenia w obiekcie (np. zmiany temperatury) przypadkiem znajdować siÄ™ akceptowalna. Niemniej jednak gwoli obiektów szybkich (napÄ™dy, obrabiarki, maszyny napeÅ‚niajÄ…ce i tym podobne.)#) rezonans ukÅ‚adu sterowania otrzymana z sekundowym opóźnieniem przypadkiem egzystować w tym momencie gruntownie nie do przyjÄ™cia. W sterownikach dziaÅ‚anie w ciÄ…gu rzeczywistym, tzn. przyrzeczenie reakcji na wydarzenie w obiekcie w okreÅ›lonym s7 1200 program czasie, uzyskuje siÄ™ na drodze cyklicznego odczytu stanu sygnaÅ‚ów wejÅ›ciowych sterownika, realizacji programu klienta i aktualizacji sygnaÅ‚ów wyjÅ›ciowych. No zatem sterownik pracuje w s7 1200 program pewnym cyklu, zwanym cyklem programowym Aplikacja Sweep. By dać moÃ…¼liwość trafnie szybkÄ… rezonans sterownika, cykl ten musi znajdować siÄ™ wÅ‚aÅ›ciwie krótki, wysoce pomniejszy aniÃ…¼eli wymagania s7-1200 siemens czasowe naÅ‚oÃ…¼one na architektura sterowania. W zwiÄ…zki odkÄ…d CPU sterownika, dÅ‚ugoÅ›ci programu tudzieÃ…¼ liczby obsÅ‚ugiwanych moduÅ‚ów cykl proponowany być moÃ…¼e otrzymać od chwili uÅ‚amków ms do kilkudziesiÄ™ciu ms. Dla programisty widnieje fundamentalne w zasadzie to, iÃ…¼ jego oprogramowanie widnieje realizowany w bezwarunkowej, zewnÄ™trznej pÄ™tli typu WHILE. W pÄ™tli takiej zaleca siÄ™ ograniczenie (do minimum) programowania zatrzymaÅ„ typu PAUSE, poniewaÃ…¼ skutkiem tego powodujÄ… one zaprzestanie czytania stanu obwodów s7-1200 siemens wejÅ›ciowych oraz przekazywania danych do obwodów wyjÅ›ciowych, tudzieÃ…¼ tym samym wydÅ‚uÃ…¼enie czasu reakcji systemu sterownikowego. Nagminnie w sterownikach istnieje równieÃ…¼ opcja ustawienia terminu trwania cyklu na staÅ‚Ä… walor (Constant Sweep), co prawdopodobnie znajdować siÄ™ przydatne w niektórych zastosowaniach. WiÄ™c zadany Chronos trwania cyklu powinien być ileÅ› bardziej natężony niÃ…¼ rzeczywisty trwanie naleÃ…¼yty na dokonanie kaÃ…¼dego faz cyklu. Po wykonaniu kaÃ…¼dego faz sterownik odczekuje wtenczas naleÃ…¼yty czas, aÃ…¼eby nawiÄ…zać dziewiczy nastÄ™pstwo zgodnie z zadanym s7 1200 program okresem. Jak zadany nieporuszony Å‚aÅ„cuch sterownika widnieje krótszy niÃ…¼ faktyczny trwanie naleÃ…¼yty na realizacja jednego cyklu, program obsÅ‚ugi urzÄ…dzenia zaczyna dodatkowy sekwencja bez opóźnienia. Natomiast w owym czasie pozostaje ustawiona s7 1200 program odpowiednia zmienna systemowa, sygnalizujÄ…ca przekroczenie zadanego czasu trwania cyklu. Banalny Å‚aÅ„cuch zaplanowany sterownika skÅ‚ada siÄ™ spoÅ›ród nastÄ™pujÄ…cych faz. Na przestrzeni fazy aktualizacji sygnaÅ‚ów wyjÅ›ciowych w cyklu sterownika, por. p. 3. 2. jednej, zmienne z obszaru CPU zawierajÄ…cego dane wyjÅ›ciowe binarne sÄ… przepisywane do bufora w module wyjÅ›ciowym. Forma poszczególnych s7 1200 program bitów takiego bufora jest tak bywa sygnalizowany przez diody typu LED. Zgodnie z normÄ… IEC 61131-3 zmienne te sÄ… oznaczane za poÅ›rednictwem %Q czy teÃ…¼ %QX (np. %QX2 oznacza drugie droga cyfrowe), por. p. pięć. cztery. 1, przecieÃ…¼ w sterownikach różnych spóÅ‚ek oznaczenia te mogÄ… istnieć rozliczne. Na przykÅ‚ad, w niektórych rodzinach sterowników korporacji Schneider Electric zmienne te zaczynajÄ… siÄ™ od chwili cyfry 0 (np. 0002). Adresy tych zmiennych mogÄ… istnieć w postÄ™powanie giÄ™tki deklarowane za poÅ›rednictwem kontrahenta w trakcie konfigurowania sterownika (np. w sterownikach spóÅ‚ek GE Fanuc, Schneider Electric) bÄ…dÃ…º mogÄ… istnieć na sztywno powiÄ…zane spoÅ›ród gniazdem, w jakim jest zamontowany ustalony podzespóÅ‚ (np. sterowniki spóÅ‚ek Allen-Bradley, Siemens, Omron). W niektórych sterownikach (np. firmy Schneider Electric) istnieje moÃ…¼liwość skonfigurowania 16 wycofać siÄ™ cyfrowych w s7-1200 siemens kodzie BCD, i w tamtym czasie istniejÄ… one przepisywane spoÅ›ród 16-bitowego sÅ‚owa. Obwody wyjÅ›ciowe w moduÅ‚ach odejść cyfrowych istniejÄ… najczęściej zasilane prÄ…dem staÅ‚ym 24 V d. c, jednakowoÃ…¼ sÄ… oraz uÃ…¼ywane moduÅ‚y w celu prÄ…du przemiennego 120/240 V oraz. c. Obwody wyjÅ›ciowe zwykle tworzÄ… grupy obejmujÄ…ce 8, 16 ewentualnie 32 wyjÅ›cia, podÅ‚Ä…czone do wspólnego Ã…ºródÅ‚a s7 1200 program zasilania. Spotyka siÄ™ dodatkowo moduÅ‚y o oddzielnych obwodach wyjÅ›ciowych, izolowanych galwanicznie (isola-ted), dokÄ…d jederman obszar ma swe zarzewie zasilania. Traktuje to gÅ‚ównie obwodów prÄ…du przemiennego. Równie podczas gdy w celu moduÅ‚ów wejÅ›ciowych, polaryzacja Ã…ºródÅ‚a zasilania zewnÄ™trznego dla moduÅ‚ów spoÅ›ród Å‚Ä…cznikami elektronicznymi zaleÃ…¼y odkÄ…d typu zastosowanego moduÅ‚u prÄ…du staÅ‚ego. W celu powszechnie stosowanych wyjÅ›ciowych moduÅ‚ów cyfrowych dostarczajÄ…cych nurt (typu pierwocina, Source Out), jakie mieni siÄ™ takÃ…¼e moduÅ‚ami o logice dodatniej (Positive Logic), stosuje siÄ™ polaryzacjÄ™ dodatniÄ…. ImiÄ™ moduÅ‚u wynika przeto, iÃ…¼ w poziomie zaÅ‚Ä…czenia bieg pÅ‚ynie od moduÅ‚u do obiektu, a na zaciskach wyjÅ›ciowych moduÅ‚u pojawia siÄ™ polaryzacja dodatnia (przeto dodatnia ukÅ‚ad logiczna). W moduÅ‚ach takich wszystkie zwarcia aÃ…¼ do zerowego potencjaÅ‚u s7-1200 siemens odniesienia czy teÃ…¼ przerwy w przewodach istniejÄ… traktowane za pomocÄ… ukÅ‚ady obciÄ…Ã…¼ajÄ…ce wybieg jako jakość wyÅ‚Ä…czenia. W przypadku rzadziej stosowanych wyjÅ›ciowych moduÅ‚ów cyfrowych odbierajÄ…cych ruch (typu przepust, Sink Out), które zwie siÄ™ takÃ…¼e moduÅ‚ami o logice ujemnej (Negative Logic) obwody wyjÅ›ciowe zasilane sÄ… w odwrotny sposób. Tutaj w poziomie zaÅ‚Ä…czenia styl pÅ‚ynie od czasu obiektu do moduÅ‚u (ergo uwolnienie), natomiast na zaciskach wyjÅ›ciowych moduÅ‚u pojawia siÄ™ polaryzacja ujemna (ergo logistyka ujemna). Aktualnie coraz częściej produkowane moduÅ‚y wleÃ…ºÃ„‡ analogowych sÄ… na tak wiele uniwersalne, Ã…¼e umoÃ…¼liwiajÄ… pracÄ™ dla różnych zakresów sygnaÅ‚u prÄ…dowego ewentualnie napiÄ™ciowego. Wskutek tego w celu owego typu moduÅ‚ów widnieje wymagane zadeklarowanie s7-1200 siemens zakresu sygnaÅ‚u wejÅ›ciowego. Deklaracja takowa najczęściej widnieje realizowana w modus zaplanowany, dokÄ…d na etapie konfiguracji sterownika podaje siÄ™, nie mówiÄ…c o przyporzÄ…dkowanych do moduÅ‚u adresów zmiennych s7-1200 siemens wejÅ›ciowych, równieÃ…¼ zakresy sygnaÅ‚ów natomiast opcjonalnie rozdzielczość. W starszych rozwiÄ…zaniach byÅ‚o owo uzyskiwane w procedura sprzÄ™towy, np. za sprawÄ… przeznaczenie stosownych zworek w module s7-1200 siemens.